Markedsundersøgelser er din virksomheds GPS

Markedsundersøgelser indsamler informationer om din markedsposition, kundeadfærd, konkurrent-landskab og markedstrends. Disse oplysninger giver dig mulighed for at træffe bedre beslutninger om den mest effektive forretningsstrategi, konceptudvikling og markedsføring. Du vil få informationer som giver dig bedre muligheder for at forudsige tendenser på markedet og måle effekten af dine initiativer. Overordnet set hjælper gode markedsundersøgelser din virksomhed med at forstå dine kunder og markedet, så du kan træffe mere effektive beslutninger og øge din profitabilitet og succes.

Hvorfor skal du investere i markedsundersøgelser?

Markedsundersøgelser er tit ikke topprioritet hos mindre og mellemstore virksomheder. Typiske grunde er en opfattelse af

  • Det er for dyrt
  • Du har ikke tid og erfaring
  • Det er ikke vigtigt for virksomheden
  • Det kun er for større virksomheder
  • Du ved alt i forvejen

Disse opfattelser er fejlagtige og baseret på manglende viden om, hvor stor værdi det kan have for din virksomhed. Markedsundersøgelser giver dig den viden, du måske ikke ved du mangler, og som dine konkurrenter ikke har. Det giver dig mulighed for at differentiere din virksomhed markant.

Der er mange beviser for, at markedsundersøgelser er en rigtig god ide.

Større effektivitet i din markedsføring  

Du får bedre indsigt i hvem din målgruppe er og deres præferencer, ønsker og behov. Disse oplysninger er helt essentielle til at udarbejde eller tilpasse dine markedsføringsstrategier og -taktikker. Du kan målrette din markedsføring mod de mest effektive kanaler og metoder, når du har denne essentielle viden.

Det kan også hjælpe din virksomhed med at identificere eventuelle barrierer for salg og komme med løsninger på disse udfordringer. I det hele taget kan markedsundersøgelser give din virksomhed vigtig viden om dit marked, konkurrenter og kunder, og give virksomheden en bedre ROI (Return On Investment) og dermed større indtjening.

En undersøgelse fra American Marketing Association viser, at de virksomheder, der gennemførte markedsundersøgelser, havde 86 % bedre indtjening i forhold til virksomheder, der ikke gjorde det.

Bedre konkurrenceevne

Du får en dybere forståelse for, hvordan din virksomhed er positioneret på markedet, og hvilke muligheder der er for at optimere denne. Det vil hjælpe dig med identificere nye markedsmuligheder og nicher, som kan udnyttes profitabelt. Dette er specielt vigtigt i et stærkt konkurrencepræget marked, hvor mange virksomheder kæmper om de samme kunder.

Markedsundersøgelser vil hjælpe dig med en dybere forståelse for dine konkurrenter og hvordan kunder sammenligner konkurrenternes tjenester med dine. Ud fra dette kan du udvikle en konkurrencedygtig strategi, der tager højde for dine konkurrenternes styrker og svagheder, og du kan også identificere mulige partnerskaber og samarbejdsmuligheder.

Du vil få kortlagt dine egne styrker og svagheder bedre og hvordan du kan forbedre dine tjenester. Dette vil øge din konkurrenceevne ved at sikre, at dine tjenester mere præcist møder dine kunders behov og forventninger.

En undersøgelse fra Market Research Association viser, at markedsundersøgelser i gennemsnit øger din markedsandel med 17 % i forhold til virksomheder, der ikke gjorde det.

Bedre kundetilfredshed

Kundetilfredshed er vigtigere end nogensinde, specielt for servicevirksomheder. Markedsundersøgelser kan give bedre kundetilfredshed på mange måder.

Forbedret forståelse af kundebehov: Gennem markedsundersøgelser kan din virksomhed få en bedre forståelse af, hvad dine kunder ønsker og forventer af din virksomhed, hvilket kan føre til, at du kan tilpasse dine tjenester bedre. Ved at undersøge kundernes præferencer, vaner og adfærd kan du tilpasse dine tilbud og marketingstrategier så du opfylder dine nuværende og potentielle kunders behov mere præcist.

Forbedret kommunikation: Din virksomhed kan få en bedre forståelse af, hvad kunderne efterspørger at vide om dine tjenester, hvilket vil føre til mere effektiv kommunikation og målrettet information.

Forbedret kundeservice: Din virksomhed kan få en bedre forståelse af, hvad kunderne ønsker og forventer af kundeservice, hvilket kan føre til en bedre kundeoplevelse og dermed øget tilfredshed. Du kan finde ud af, hvad der skaber tilfredshed og ikke mindst, hvad der skaber utilfredshed.

En undersøgelse fra Invesp viser, at markedsundersøgelser øger kundetilfredsheden 4,3 %-point.

Bedre forretningsbeslutninger

Gode markedsundersøgelser kan hjælpe dig med at træffe mere informerede beslutninger om forretningsstrategier, produktudvikling og markedsføring, hvilket kan føre til større succes, profitabilitet og vækst.

En undersøgelse fra Market Research World viste en 20 % produktivitetsforbedring i forhold til virksomheder, der ikke gennemførte regelmæssige markedsundersøgelser.

Hvordan griber du en markedsundersøgelse an?

Gennemførelse af regelmæssige markedsundersøgelser er med til at sikre dig en sund og vækstorienteret servicevirksomhed. Der er en række faktorer, der kan bidrage til at udføre de bedste markedsundersøgelser.

  • Definer formålet og målene tydeligt: Det er vigtigt at have klare mål for, hvad du ønsker at opnå med undersøgelsen, så du kan vælge den mest hensigtsmæssige metode og designe undersøgelsen på den mest effektive måde.
  • Vælg den rigtige metode: Der findes mange forskellige metoder til at indsamle data, såsom spørgeskemaer, interviews, fokusgrupper og online undersøgelser. Det er vigtigt at vælge den metode, der bedst passer til din virksomheds formål og mål med undersøgelsen.
  • Design undersøgelsen korrekt: Det er vigtigt at sikre, at spørgsmålene i undersøgelsen er klare, præcise og relevante, og at der tages hensyn til eventuelle bias i undersøgelsen.
  • Indsaml repræsentative data: Det er vigtigt at sikre, at der indsamles data fra et repræsentativt udsnit af målgruppen, så resultaterne kan generaliseres til hele målgruppen.
  • Analysér data korrekt: Det er vigtigt at sikre, at du analyserer dataene korrekt, så du drager de rigtige konklusioner og kommer frem til de mest hensigtsmæssige anbefalinger.

Generelt set kræver gode markedsundersøgelser en grundig planlægning, valg af den rigtige metode, korrekt design samt analyse. Hvis du følger disse retningslinjer, kan du sikre en retvisende markedsundersøgelse og skabe stor værdi for din virksomhed.

Metoder til dataindsamling

Der findes mange forskellige metoder til, hvordan du kan indsamle data i dine markedsundersøgelser. Det er afgørende for dine markedsundersøgelser, at de indsamlede informationer er autentiske, dvs. at de modtagne informationer er valide (intern validitet), og at du så vidt muligt sikrer dig, at den samlede mængde observationer indfanger diversiteten i den gruppe, som ønskes undersøgt (ekstern validitet). Overordnet set inddeler du metoder i kvalitative og kvantitative metoder.

Kvalitative metoder er gode til at give dig viden om forhold, der oftest er svære at kvantificere og måle med tal. Dette inkluderer metoder som dybdeinterview, fokusgrupper og observationsstudier, der indsamler subjektive oplysninger og giver mulighed for at udforske emner i dybden.

Kvantitative metoder er fokuseret på at opnå viden om forhold, der kan måles og kvantificeres med tal. Dette inkluderer metoder som spørgeskemaer og online undersøgelser, der indsamler objektive data og giver mulighed for at generalisere resultaterne.

Nogle af de mest almindelige metoder inkluderer:

Spørgeskemaer: Dette er en af de mest almindelige metoder til markedsundersøgelser, hvor du sender et spørgeskema til en gruppe mennesker med spørgsmål, de skal besvare. Spørgeskemaer kan være online, på papir eller telefonisk.

Interviews: Du kan interviewe en enkelt person eller en lille gruppe mennesker i dybden om et bestemt emne. Interviews kan være strukturerede, hvor der stilles faste spørgsmål, eller ustrukturerede, hvor der gives mulighed for at følge op på spontane svar.

Fokusgrupper: Udgangspunktet er, at du samler en lille veldefineret gruppe mennesker som diskuterer et bestemt emne. Fokusgrupper kan være nyttige til at få indsigt i gruppepsykologi, processer og hvordan der dannes konsensus.

Online undersøgelser: En meget brugt metode er at benytte et spørgeskema online og indsamler svar elektronisk. Online undersøgelser er hurtige, billige og nemme at administrere, men det kan være svært at sikre, at man får svar fra et repræsentativt udsnit af målgruppen.

Observationsstudier: Dette er en metode, hvor man observerer mennesker i deres dagligdag for at få indsigt i deres adfærd og præferencer. Du kan i observationsstudier fortælle deltagerne, at de observeres, eller ”covert”, hvor de ikke ved, at de observeres. Den sidste metode skal du være meget påpasselig med grundet etiske og lovmæssige udfordringer.

Hvilken metode er den bedste?

Når der findes så mange metoder til markedsundersøgelser, hvordan finder du så den bedst egnede? Det er der ikke et entydigt svar på, og den bedste metode afhænger af formålet og målene med undersøgelsen samt karakteristikaene for målgruppen. Generelt set er det en god idé at anvende en kombination af kvalitative og kvantitative metoder (kaldet triangulering) for at få et så nuanceret billede som muligt.

Konklusion

Markedsundersøgelser er af stor betydning for din virksomhed, da de giver dig mulighed for at forstå dine kunders behov og forventninger bedre. Dette er essentiel viden til at tilpasse dine tjenester, så de opfylder disse behov, hvilket vil føre til en øget kundetilfredshed. Du kan også identificere eventuelle udfordringer, som kunderne oplever i salgsprocessen. Overordnet set får du et indblik, som bidrager til, at du kan træffe beslutninger, som er mere effektive. Der er mange forskellige metoder og typisk er den bedste løsning en kombination som passer til dine mål og formål.

Næste skridt

Forsberg & Co takker dig for at have læst med. Det er vores håb, at artiklen har bidraget med en større indsigt. Vi står altid til rådighed, hvis du har interesse i en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan skabe konkrete, værdifulde optimeringer i din virksomhed.

Vi har så gode erfaringer med vores koncept, at vi tilbyder en gratis forretningsanalyse. Hvis du giver en kop kaffe, så kommer vi og gennemgår din virksomhed og udvikler en rapport over din virksomheds udviklingspotentialer. 

Ganske uforpligtigende. 

Hvis du ikke finder det interessant, så har du kun ofret kaffen.

Du kan læse mere om hvordan vi arbejder, ved at klikke på på et område der kunne interesse dig:

Gå ikke glip af noget

Hvis du er interesseret i at blive opdateret når der kommer nye artikler, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.

”Markedsundersøgelser er din virksomheds GPS” er udarbejdet af rådgivningshuset Forsberg & Co, som har specialiseret sig i optimering af små og mellemstore virksomheder. Forsberg & Co skaber værdi for vores kunder via strategiudvikling, prisoptimeringer, salgsoptimeringer og forretningsudvikling.

Forsberg & Co Virksomhedsrådgivning Nikolaj Forsberg Konsulent

Jens Andersen

Jens har en baggrund inden for finans og er ekspert i optimeringer af små og mellemstore virksomheder og arbejdet siden 2013 i en lang en lang række større virksomheder som controller/ CFO. Sideløbende har Jens investeret i en række egne firmaer og været aktiv indenfor M&A. 

Jens har en analytisk tilgang til at løse problemer og med sin meget detalje-orienterede tilgang finder han altid kilden til mulige fejl.

Jens er en stærk kommunikator og elsker at udvikle mennesker og virksomheder.  

Jens er meget fakta-orienteret, analytisk og i besiddelse af en stor passion for at finde skjulte og oversete værdiskabende muligheder, som han mener enhver virksomhed rummer.

Forsberg & Co Virksomhedsrådgivning Nikolaj Forsberg Konsulent

Nikolaj Forsberg

Nikolaj er ekspert i prisoptimeringer, strategi, salg og har arbejdet i en række større virksomheder, herunder Mærsk og Orkla. Nikolaj har på succesfuld vis vækstet og solgt egen virksomhed, og har derudover også været involveret i virksomhedssalg for en international kapitalfond samt fungeret som Business angel.

Nikolaj har en uddannelse i matematik og datalogi fra Københavns Universitet, suppleret med en MBA fra CBS, samt flere forløb fra Wharton og Insead. Nikolaj er endvidere underviser på Niels Brocks MBA-uddannelse.

Nikolaj har en holistisk forståelse for optimering af virksomheder og en evne til hurtigt at finde enkle løsninger på komplekse problemstillinger.

Vi sender med det samme

Din guide til prisoptimering

Du tilmelder dig samtidig vores nyhedsbrev.